Vítejte na našem webu.

Klade si za cíl vytvořit jakýsi virtuální  Klub přátel saunování dětí .

 

Saunování dětí u nás probíhá jak v rodinách, tak v dětských zařízeních všeho druhu. Jsme přesvědčeni, že po 50 letech od začátku saunování dětí v Česku existuje v praxi i v literatuře mnoho cenných zkušeností a poznatků, které by měly být uvedeny v širokou známost. Obracíme se jak na rodiče, tak na pedagogické a jiné pracovnice z kolkektivních zařízení pro děti s žádostí o aktivní spolupráci na těchto stránkách.  Rádi se s Vámi uvítáme nad společným záměrem, že pro děti je potřeba připravit co nejhodnotnější program saunování, získaný ze zkušeností Vás – nejpovolanějších.

 

 

 

 Rodičům !

 

Nejvhodnější způsob saunování dětí je v rodinných saunách. Vyžaduje to ovšem znalosti o tom,. jak s dětmi v sauně zacházet a pochopení pro odlišnosti jejich věku vůči saunování dospělých. Mnozí rodiče, kteří uvažují se zahájením saunování svých dětí jistě rádi přijmou odborné poznatky i praktické zkušenosti s tímto způsobem zvyšování odolnosti a nenásilné výuky k hygienixcké sebeobsluze malých dětí.

 

Mateřským školám, ozdravovnám a léčebnám pro děti

a všem zájmovým organizacím, které se zabývají saunováním dětí !

 

Z webů na internetu víme o Vašem vztahu k saunování dětí ve Vaší organizaci a rádi bychom se kontaktovali se všemi, kdo se zabývají skupinovým saunováním dětí a nabízíme na těchto stránkách možnost výměny zkušeností a zisk potřebných informací

 

o legislativě a hygienických předpisech,

o ekonomických nákladech na provoz saun v zařízeních pro děti,

o praktických záležitostech provozu

        (časovém zařazení saunování v režimu zařízení,

        vhodných pomůckách k saunování,

        metodice respiračních cviků během saunování apod.),

o vlivu saunování na zdravotní kondici dětí,

o postojích rodičů, úřadů a veřejnosti,

o nabídkách výrobců saunových kabin pro sauny v zařízeních pro děti.

 

Saunování větších skupin dětí v mateřských školách je do jisté míry zvláštností - jinde ve světě tou formou, jaká se provádí u nás, vlastně neexistuje (kromě     saunování ojedinělých dětí v rodinách či s dospělými ve veřejných saunách). Zásluhu na tom mají pedagožky saunujících mateřských škol.

 

 

Klub přátel saunování dětí nevyžaduje žádnou mimořádnou organizaci. Jeho existenci opravňuje pouze společná myšlenka čtenářů a dopisovatelů, že myslí na prospěch dětí - a tím se stávají členy Klubu přátel saunování dětí !

S pozdravem „Sauně zdar – a saunování dětí zejména“

Vaši

Mirka Dušková

ředitelka MŠ Pastelka Milevsko

MUDr Antonín Mikolášek        

nestor saunování v Česku

 

 

Sauně zdar!

Děkujeme těm mateřským školám, které se již přihlásily k registraci v Klubu přátel saunování dětí za zájem o spolupráci. Registrace je zcela dobrovolná, přesto se obracíme znovu na ty mateřské školy, které tak neučinily, s prosbou o spolupráci.

Rádi bychom vytvořili registr všech saunujících školek, abychom měli podklady pro jednání s úřady. Prosíme Vás proto o vyplnění tohoto dotazníku a odeslání na některou z e-m adres, uvedených na dotazníku či zde níže.

Sdělujeme Vám, že jsme rubriku Klubu přátel saunování dětí na webové stránce

https://.www.ok-saunovani.webnode.cz

převedli do nové samostatné webové stránky stránky, zaměřené jen na saunování dětí ve školkách https://www.saunovacek.webnode.cz .

 

Na obou stránkách je zachován kontakt:

spsnestor@pecomp.cz

anebo

mtspastelka@volny.cz .

 

Děkujeme Vám za porozumění !

 

Mirka Dušková,      MtŠ Pastelka Milevsko,

J. Mařánka 226, 399 01 Milevsko

 

MUDr Antonín Mikolášek, nestor saunování v Česku

561 02 Dolní Dobrouč 319

 

 

{

D o t a z n í k   č. 1

(Odešlete, prosíme, na některou z adres, uvedených v průvodním dopise)

 

Saunujeme:

Ve vlastní sauně           Mimo školku

(vhodné zaškrtněte P)

 

Prohřívárna:

Výška ….. cm        Šířka ….. cm        Délka ….. cm

Počet stupňů pryčnových lehátek: …..

 

Topidlo:

Elektrické kryté          Infrazářiče          Jiné: …..

(vhodné zaškrtněte P)

 

K ochlazení používáme:

Sprchy ….. ks       Bazének Š= ….   D= ….   Hl= …..

Pobyt na čerstvém vzduchu: na zahradě na dvorku

v místnosti s přístupem vzduchu

(vhodné zaškrtněte P)

 

V jednom běhu či turnusu saunování:

Jediné prohřátí       dvojí prohřátí       trojí prohřátí

(vhodné zaškrtněte P)

 

Počet saunujících dětí v jedné skupině:       …..

 

Den saunování: ………

 

Čas saunování: od …….hod do …..hod

 

Adresa MŠ:                                        Podpis:

 

 

{

Anketa k názvu Klubu přátel saunování dětí SPS

 

Rodiče, učitelky mateřských škol a snad i vedoucí různých zájmových organizací pro dítě oceňují výrazný zdravotně preventivní i výchovný vliv saunování u dětí. Jedním z úkolů SPS je snaha, aby saunouvání dětí probíhalo vždy regulérně a ve správném prostředí. Proto Klub přátel saunování dětí (Saunováček ?) chce umožnit vzájemnou výměnu zkušeností jak mezi rodiči, tak i mezi pedagogickým personálem mateřských škol. Jedním z projevů této spolupráce je anketa k nalezení krátkého vhodného názvu tohoto klubu, ke které Vás vyzývám. OK-saunování chce přispět k prohloubení základních informací. Uvítáme Vaši přihlášku ke spolupráci při výměně zkušeností!

 

 

{

 

Upozorňujeme na pomůcku k metodice saunování dětí v mateřských školách:

 

Saunování dětí v mateřských školách je jednou z forem, jak ziskat a udržet odolnost dětí v těchto kolektivech vůči sezonním virózám dýchacích cest. Realizuje se způsobem, který se přibližuje saunování dětí v rodině, ale výrazně odlišuje od saunování dětí ve veřejných saunách. Jako vhodný se ukázal pojem SKUPINOVÉ SAUNOVÁNÍ DĚTÍ.

 

O dosavadních zkušenostech českých, slovenských i zahraničních saunologů se skupinovým saunováním dětí se dočtete v publikaci Antonína Mikoláška, nestora saunování v Česku SAUNUJME I DĚTI. Zde je její obsah.

 

DŮVODY K SAUNOVÁNÍ DĚTÍ

 

1.          VZPOMÍNKA NA PRAVĚKÉ TEPLO

Prastarý dar životodárného tepla dětem dnešní doby

       

2.      SAUNOVÁ LÁZEŇ BEZPEČNÝ POHYB TEPLA

        Intenzivní, ale snesitelné faktory saunové lázně

       

3.      CO VÍME O ÚČINCÍCH SAUNOVÉ LÁZNĚ U DĚTÍ

         Bezprostřední účinek

        Termoregulace

        Reakce tělních systémů

Dlouhodobý vliv

Prevence posílením tělesné odolnosti

Znalost indikací a kontraindikací saunování dětí

Výchovné prvky saunování

 
 
NUTNÉ PŘEDPOKLADY PRO SAUNOVÁNÍ DĚTÍ

 

4. DO ČEHO DĚTI ZAVEDEME A PŘED ČÍM JE CHRÁNÍME

Technické podmínky sauny a sauování pro děti

Provozní podmínky saunování dětí

 

5. JAK SE O DĚTI POSTARÁME PŘI SAUNOVÁNÍ

Úloha dospělých

Opatření kolem příprav k vlastnímu saunování se

Užitečný postup saunování se

Vhodné doplňky saunovacího turnusu

 

6. OBOHACENÍ POKLADU SAUNOVÁNÍ SE

Fyzikální procedury, doplňující saunování se

Organizace ozdravných programů saunováním

 

{

 

Publikace je určena pro pracovnice a pracovníky školských zařízení, rehabilitačních a regeneračních zařízení pro děti, ústavů zdraví krajských hygienických stanic, zájmových organizací, pečujících o volný čas dětí, saunaře veřejných saun a saunofily, rodiče, jakož i – a to zejména – pro zastupitele obcí a měst i jiné veřejné činitele a pro případné, ovšem velmi vítané pekuniární i morální podporovatele, kteří chtějí a mohou dopřát saunování těm dětem, které ho jsou schopny.

 

Vydalo nakladatelství H+H Jinočany, objednat lze u knihkupců.

 

 

Sauně zdar!

 

PROČ OTUŽUJE HORKÝ VZDUCH ?

1
Rodiče i pracovnice předškolních zařízení pro děti se snaží ochránit své děti před častým výskytem sezónních onemocnění horních dýchacích cest  (působených převážně rinoviry). Hledají proto různé metody a nacházejí někdy až pošetilé, nepodložené objektivními fakty, často a naštěstí však i racionální, protože opravdu vedou ke vzniku imunitní# odolnosti. Za jednu z nich se považuje otužování, které vede k funkčnímu stavu odolnosti organizmu vůči některým onemocněním. Tento stav nastává však jedině tehdy, jestliže se zvýší vnitřní tělesná teplota na hodnotu, která především podmiňuje vznik pestrých termoregulačních reakcí, zajišťujících především udržení tělesné teploty v biologické normě. Při tom dochází vedle ovlivnění činnosti tělesných orgánových systémů také k odezvě imunitního systému, podmiňující míru odolnosti, kterou potřebujeme pro prevenci respiračních viróz u dětí.

K zisku této odolnosti se používají chladné vodní koupele, sprchy, obklady a zábaly, ale také pobyty na chladném vzduchu. Účinek většinou záleží na druhu použitého fyzikálního media a častosti i pravidelnosti jeho aplikace, jakož i na chování jedince v něm. V praxi se za otužování  považuje pouze aplikace# fyzikálního prostředí (vody, vzduchu) s negativní teplotou, pociťovanou jako chlad. Chladový podnět je v těchto případech však jen iniciálním# podnětem k vzestupu vnitřní tělesné teploty. Proto i razantní způsoby otužování chladem vyžadují zvýšení tělesné teploty pohybem, protože metabolické# a vasomotorické# termoregulační# děje v organizmu by samy o sobě nestačily k výrobě a udržení vitální# hodnoty vlastního tepla.  Otužování pouze negativními chladovými podněty je náročné, dlouhodobé a vyžaduje adaptaci organizmu . Vede nejen k zvýšení imunity, ale i k dalším projevům ochrany (izolaci tukem) před chladem, např. k obezitě#, pokud se dlouhodobě aplikuje. U dětí je použití razantních chladových podnětů podle fyziatriické# literatury považováno za nevhodné až kontraindikované.

Pozitivní teplota se stalo základním předpokladem k vzniku vývoji života na zemi, tedy i člověka, a pro něho i průvodcem při rozšiřování lidstva na zeměkouli. Poznání vlivu přírodních zdrojů tepla (slunce, požárů, žhavé lávy a minerálů, termálních# pramenů) a ovládnutí tvorby a transportu ohně  bylo zřejmě také důvodem k vzniku ohraničených stavebních prostorů, z nichž nakonec vznikla i finská horkovzdušná lázeň – sauna. A právě u sauny (ale i u jiných teplodárných zdrojích) se ukázalo, že na vznik imunitní odolnosti má především vliv teplý, až horký vzduch, který celkovým působením na pokožku kůže a na sliznici dýchacích cest, vede k rychlému a nenáročnému, ba příjemnému zvýšení vnitřní tělesné tepoty.

V praxi se ukázalo, že tohoto faktu lze využít také a právě u dětí k  „otužování teplem“- Saunování, jako reprezentant teplodárné, ale i teploberné procedury proniklo do  programu stovek mateřských škol v republice.  Přesto vše existují nejasnosti,  jakého zdroje tepelných podnětů je nejlépe využít pro děti,  anebo se za saunu považuje všechno, co je jenom trochu horké a co nese její jméno !   Moderní technika zasáhla totiž i do prostředků, které umějí předávat tepelnou energii lidskému organizmu a stává se, že technické výdobytky jsou spíše zdrojem obchodního odbytu, než zájmu o ochranu a prospěch lidského faktoru. Na druhé straně je potřeba také vědět, že pradávné jednoduché způsoby aplikace tepla neztrácejí svou hodnotu i v dnešní době.

Na tyto okolnosti chci v serii článků upozornit a postupně probrat ty okolnosti a problémy, které úzce souvisí s použitím fyzikálních podnětů přírodních (esofylaxe) i uměle vytvořených teplodárnými procedurami a aparáty (zejména saunou a saunováním u dětí).

Nestor
v----------------------------------------------v-------------------------------------------v

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.